Home » รักษ์สิ่งแวดล้อมกับ พื้นไม้สำเร็จรูป Timber Square

Environment

รักษาสิ่งแวดล้อมกับพื้นไม้สำเร็จรูปที่มีการปลูกป่าทดแทน Sustainable Timber

รักษ์สิ่งแวดล้อม กับ พื้นไม้สำเร็จรูป Timber Square

ปัญหาโลกร้อน, มลภาวะเป๊นพิษ, การตัดไม้ทำลายป่าโดยไม่มีการปลูกป่าทดแทน สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัว และยังเป๊นสิ่งสำคัญที่เราอาจละเลยเราทุกคนควรจะตระหนักและช่วยกันสนใจในสิ่งใกล้ตัวเราเหล่านี้ และเป๊นที่แน่นอนว่าอุตสาหกรรมไม้พื้นก๊เป๊นหนึ่งอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงในปัญหาเหล่านี้

ผลิตภัณฑ์พื้นไม้ Timber Square ของเราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสินค้าของเรามาจากแหล่งที่มีการปลูกป่าทดแทน และยังผ่านกระบวนการผลิตที่เป๊นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
What is sustainable forest?
การปลูกป่าทดแทนแบบยั่งยืนคือวิธีการปลูกและเก็บเกี่ยวในลักษณะที่จะมีการปลูกต้นไม้ใหม่ทดแทนต่อการตัดต้นไม้และปล่อยให้ต้นไม้ใหม่ได้เติบโตเองไปตามธรรมชาติ การปลูกป่าทดแทนแบบยั่งยืนในลักษณะนี้มีผลดีกว่าการปลูกต้นไม้ทดแทนแบบทั่วไป เพราะนอกจากเราจะมั่นใจว่ามีต้นไม้ใหม่เติบโตแล้วเรายังไม่ไปทำลายระบบนิเวศต่างๆในผืนป่าอีกด้วย และเรายังรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ, สภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงการคายความร้อนของต้นในในบริเวณป่าทดแทนอีกด้วย จึงถือว่านี้คือวิธีการปลูกป่าไม้แบบยั่งยืน วิธีการปลูกป่าไม้ทดแทนแบบยั่งยืน ยังเป็นการปลูกป่าไม้แบบมีระบบการจัดการที่ดีโดยคำนึงถึงไม้ที่ถูกตัดไปและต้นไม้ใหม่ที่ปลูกขึ้นทดแทนและยังคงคำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศ, การเสื่อมสภาพของหน้าดิน,วัฏจักรน้ำหรือแหล่งเมล็ดพันธุ์ในอนาคต นอกจากนั้นวิธีการปลูกป่าไม้ทดแทนแบบยั่งยืนยังต้องมีความพยายามที่จะปลูกทดแทนให้ได้พอดีกับความต้องการของผู้บริโภคโดยไม่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อผืนป่า
Buying Sustainable Timber = Helping the Environment
เนื่องจากปัจจุบันนี้ผู้บริโภคได้มีการตระหนักและมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นการซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป๊นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยเฉพาะอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและความต้องการในการบริโภคสินค้าที่มีแหล่งที่มาจากป่าไม้และวัสดุทดแทนก๊ยังเพิ่มขึ้น ทางเราจึงได้ตระหนักถึงด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมเป๊นอย่างมาก ลูกค้าสามารถมั่นใจได้เมื่อซื้อสิ้นค้าของเราเพราะแหล่งที่มาของสินค้าของเรานั้นได้มาจากแหล่งที่มีการปลูกป่าไม้ทดแทน นอกจากนี้สินค้าของเรายังได้รับการยืนยันว่าเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรอิสระซึ่งไม่หวังผลกำไรและยังได้รับการควบคุมและการรับรองจากทั่วโลกที่ไม่หวังผลกำไร Forest Stewardship Council (FSC) วัตถุประสงค์ของ FSC นั้นคือการกำหนดและควบคุมมาตรฐานสากลของป่าไม้ยั่งยืนและเพื่อส่งเสริมการผลิตไม้เศรษฐกิจที่ทำงานได้และรับผิดชอบต่อสังคมซื้อไม้ที่ได้รับการรับรอง FSC ยังมีส่วนช่วยในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของเราในระยะสั้นและอนุรักษ์ป่าไม้ของเราไว้สำหรับคนรุ่นต่อไป