Home » ลงทะเบียนสินค้า

Customer Care

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า Product Registration

กรุณากรอกข้อมูลการรับประกันด้านล่างภายใน 30 วันนับจากวันสั่งซื้อสินค้าจากเรา
Timber Square จะปลูกต้นไม้ทดแทนในโครงการปลูกป่าไม้เนื้อแข็งภายใต้ชื่อของคุณ เพื่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่ดีของประเทศไทย

Step1 : ข้อมูลลูกค้า Customer Information

Firstname: *
Lastname: *
Tel: *
Fax:
E-mail: *
 
Address:
 

Step2 : ข้อมูลการซื้อสินค้า Purchase Information

Invoice Number: *
Purchased Date: *
Product: *
 
Width: *
Thickness: *
Purchased From: *
Installed By: *
Installation Address: *
 
Comment: